Υπηρεσίες - Ακινήτων


Εκτίμηση Ακινήτων για Εμπορική Χρήση

Παρέχουμε προηγμένες υπηρεσίες εκτίμησης για εμπορικά Ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων και την επίδραση του εμπορικού περιβάλλοντος.

Εκτίμηση για Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβάλλοντας στην ακριβή αξιολόγηση των ακινήτων που αποτελούν μέρος των χρηματοπιστωτικών τους δραστηριοτήτων.

Εκτίμηση για Φορολογικούς Λόγους

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτίμησης για φορολογικούς σκοπούς, βοηθώντας τους πελάτες μας να πληρούν τις υποχρεώσεις τους με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Εκτίμηση για Ασφαλιστικούς Σκοπούς

Η εταιρία μας παρέχει εκτιμήσεις ακινήτων με ασφαλιστικές εταιρίες, βοηθώντας στον καθορισμό ασφαλιστικών καλύψεων με βάση την πραγματική αξία των ακινήτων.

Εκτίμηση για Συμφωνητικούς Και Νομικούς Σκοπούς

Παρέχουμε υπηρεσίες εκτίμησης για νομικούς σκοπούς, συμβάλλοντας στην επίλυση νομικών διαφορών και στην καθορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.